Chính sách bảo mật

Ở QILILA, chúng tôi  biết bạn quan tâm đến cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng và chia sẻ, và chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật sau đây. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả trang web này, theo bất kỳ cách nào, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các thông lệ và chính sách được nêu trong Chính sách Bảo mật này và bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn theo những cách sau đây.

Chính sách Bảo mật này bao gồm những gì?

Chính sách Bảo mật này bao gồm việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông tin Cá nhân”) mà chúng tôi thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này, nhưng không bao gồm các hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc những người mà chúng tôi không sở hữu ' t quản lý. Chúng tôi thu thập nhiều loại Thông tin Cá nhân khác nhau từ người dùng của mình, như được giải thích chi tiết hơn bên dưới và chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân này trong nội bộ liên quan đến các dịch vụ chúng tôi cung cấp, bao gồm để cá nhân hóa, cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, để cho phép bạn thiết lập tài khoản và hồ sơ người dùng, để liên hệ với bạn, đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và để phân tích cách bạn sử dụng các dịch vụ. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số Thông tin Cá nhân với bên thứ ba, nhưng chỉ như được mô tả bên dưới.

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc cố tình thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không cố gắng đăng ký dịch vụ hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn cho chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi có thể đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  sales@vinaem.vn .

Chúng tôi sẽ bao giờ thay đổi Chính sách Bảo mật này?

Chúng tôi không ngừng cố gắng cải thiện các dịch vụ của mình, vì vậy chúng tôi có thể cần phải thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian, nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi bằng cách đặt một thông báo trên trang web của chúng tôi tại, bằng cách gửi cho bạn một email và / hoặc bằng một số phương tiện khác. Chúng tôi sẽ không giảm các quyền của bạn theo Chính sách Bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn đã chọn không nhận email thông báo pháp lý từ chúng tôi (hoặc bạn chưa cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của mình), những thông báo pháp lý đó sẽ vẫn chi phối việc sử dụng dịch vụ của bạn và bạn vẫn có trách nhiệm đọc và hiểu chúng. Những thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập sau khi chúng tôi đã đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật đã được đăng, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các thay đổi.

Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi:

Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà bạn cố ý cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: khi bạn tạo tài khoản, đặt hàng hoặc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, mật khẩu, số điện thoại, thông tin đăng nhập tài khoản của bên thứ ba (ví dụ: thông tin đăng nhập của bạn cho Facebook hoặc các trang web của bên thứ ba khác), thông tin giao dịch và thông tin thẻ tín dụng. Nếu bạn cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản bên thứ ba của mình cho chúng tôi hoặc đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi thông qua trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bạn hiểu một số nội dung và / hoặc thông tin trong các tài khoản đó (“Thông tin tài khoản bên thứ ba”) có thể được truyền vào tài khoản của bạn với chúng tôi và Thông tin tài khoản của bên thứ ba được truyền đến các dịch vụ của chúng tôi được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật này; ví dụ, tên và địa chỉ email của bạn.

Chúng tôi có thể liên lạc với bạn nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi phương tiện để làm như vậy. Ví dụ: nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của mình, chúng tôi có thể gửi email cho bạn về việc bạn sử dụng các dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi có thể nhận được xác nhận khi bạn mở email từ chúng tôi. Xác nhận này giúp chúng tôi làm cho việc liên lạc với bạn trở nên thú vị hơn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận liên lạc từ chúng tôi, vui lòng cho biết sở thích của bạn bằng cách chọn không tham gia bằng cách sử dụng liên kết được cung cấp ở cơ sở liên lạc qua email của chúng tôi.

Thông tin được thu thập tự động

Bất cứ khi nào bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động nhận và ghi lại thông tin trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, có thể bao gồm địa chỉ IP, nhận dạng thiết bị, thông tin “cookie”, loại trình duyệt và / hoặc thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập các dịch vụ của chúng tôi và trang hoặc tính năng bạn yêu cầu. “Cookie” là số nhận dạng mà chúng tôi chuyển đến trình duyệt hoặc thiết bị của bạn để cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt hoặc thiết bị của bạn và cho chúng tôi biết cách thức và thời điểm các trang và tính năng trong dịch vụ của chúng tôi được truy cập và có bao nhiêu người. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn trên trình duyệt hoặc thiết bị của mình để ngăn hoặc hạn chế việc thiết bị của bạn chấp nhận cookie, nhưng điều này có thể ngăn bạn tận dụng một số tính năng và dịch vụ của chúng tôi hoặc làm giảm trải nghiệm người dùng của bạn với các tính năng hoặc dịch vụ mà bạn đang có có thể sử dụng.

Các đối tác quảng cáo của chúng tôi cũng có thể truyền cookie đến trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, khi bạn nhấp vào quảng cáo xuất hiện trên các dịch vụ. Ngoài ra, nếu bạn nhấp vào liên kết đến trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bên thứ ba cũng có thể truyền cookie cho bạn. Một lần nữa, Chính sách Bảo mật này không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ bên thứ ba nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách và thông lệ bảo mật của họ. Xin lưu ý rằng các cookie do bên thứ ba đặt có thể tiếp tục theo dõi các hoạt động của bạn trực tuyến ngay cả khi bạn đã rời khỏi dịch vụ của chúng tôi và các bên thứ ba đó có thể không tuân theo các yêu cầu “Không theo dõi” mà bạn đã đặt bằng trình duyệt hoặc thiết bị của mình.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để tùy chỉnh nội dung cho bạn mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thích, dựa trên cách sử dụng của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nó để cải thiện dịch vụ của mình - ví dụ: dữ liệu này có thể cho chúng tôi biết tần suất người dùng sử dụng một tính năng cụ thể của dịch vụ và chúng tôi có thể sử dụng kiến ​​thức đó để làm cho dịch vụ trở nên thú vị với nhiều người dùng nhất có thể.

Thông tin được thu thập từ các trang web khác và không theo dõi chính sách:

Thông qua cookie mà chúng tôi đặt trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn sau khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi. Cũng giống như bất kỳ thông tin sử dụng nào khác mà chúng tôi thu thập, thông tin này cho phép chúng tôi cải thiện các dịch vụ và tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của bạn, và theo cách khác, như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập thông tin về việc sử dụng các dịch vụ và trang web của chúng tôi. Google Analytics thu thập một số thông tin nhất định, chẳng hạn như tần suất người dùng truy cập trang web này, những trang họ truy cập khi làm như vậy và những trang web nào khác họ đã sử dụng trước khi đến trang web này. Google Analytics chỉ thu thập địa chỉ IP được chỉ định cho bạn vào ngày bạn truy cập trang web này, thay vì tên của bạn hoặc Thông tin cá nhân khác. Chúng tôi không kết hợp thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng Google Analytics với Thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù Google Analytics tạo một cookie vĩnh viễn trên trình duyệt web của bạn để xác định bạn là người dùng duy nhất vào lần tiếp theo bạn truy cập trang web này, cookie không thể được sử dụng bởi bất kỳ ai ngoài Google. Khả năng của Google sử dụng và chia sẻ thông tin do Google Analytics thu thập về các lượt truy cập của bạn vào trang web này bị hạn chế bởi Điều khoản sử dụng của Google Analytics  và  Chính sách bảo mật của Google .

Trình duyệt của bạn có thể cung cấp cho bạn tùy chọn "Không theo dõi", cho phép bạn báo hiệu cho nhà điều hành trang web và ứng dụng web và dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ quảng cáo hành vi) rằng bạn không muốn nhà điều hành đó theo dõi một số hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian trên các trang web khác nhau. Dịch vụ của chúng tôi không hỗ trợ yêu cầu Không theo dõi vào lúc này, có nghĩa là chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn cả khi bạn đang sử dụng dịch vụ và sau khi bạn rời khỏi dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không tham gia cung cấp hoạt động của mình trên trang web cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) từ trình duyệt web của bạn. Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics cung cấp cho khách truy cập khả năng ngăn Google Analytics thu thập và sử dụng dữ liệu của họ.

Chúng tôi sẽ chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi nhận được?

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba như được mô tả trong phần này:

Thông tin không còn nhận dạng cá nhân nữa:  Chúng tôi có thể ẩn danh Thông tin cá nhân của bạn để bạn không bị nhận dạng cá nhân và cung cấp thông tin đó cho các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin sử dụng tổng hợp cho các đối tác của mình, những người có thể sử dụng thông tin đó để hiểu tần suất và cách mọi người sử dụng dịch vụ của chúng tôi, để họ cũng có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tối ưu. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ tiết lộ thông tin sử dụng tổng hợp cho một đối tác theo cách thức nhận dạng cá nhân bạn, với tư cách là một cá nhân.

Các nhà quảng cáo: Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo và / hoặc đối tác người bán (“Nhà quảng cáo”) chọn thông tin nhân khẩu học của những người dùng sẽ xem quảng cáo và / hoặc khuyến mại của họ và bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đã thu thập từ bạn một cách phi cá nhân biểu mẫu có thể nhận dạng cho Nhà quảng cáo, để Nhà quảng cáo đó chọn đối tượng thích hợp cho các quảng cáo và / hoặc ưu đãi đó. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thực tế là bạn đang ở San Francisco để hiển thị cho bạn quảng cáo hoặc ưu đãi cho các doanh nghiệp San Francisco, nhưng chúng tôi sẽ không cho những doanh nghiệp đó biết bạn là ai. Hoặc, chúng tôi có thể cho phép Nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ cho những người dùng có cách sử dụng tương tự như của bạn, nhưng chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin sử dụng cho Nhà quảng cáo ngoại trừ ở dạng tổng hợp và không theo cách có thể nhận dạng cá nhân bạn.

Chúng tôi có thể gửi tệp cho bạn thông qua các dịch vụ của chúng tôi (được gọi là “đèn hiệu web”) từ một mạng quảng cáo. Báo hiệu web cho phép các mạng quảng cáo cung cấp kiểm tra, nghiên cứu và báo cáo ẩn danh, tổng hợp cho chúng tôi và cho các nhà quảng cáo. Báo hiệu web cũng cho phép các mạng quảng cáo phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn khi bạn truy cập các trang web khác. Bởi vì trình duyệt web của bạn phải yêu cầu các quảng cáo và đèn hiệu web này từ máy chủ của mạng quảng cáo, các công ty này có thể xem, chỉnh sửa hoặc đặt cookie của riêng họ, giống như thể bạn đã yêu cầu một trang web từ trang web của họ. Bạn có thể chọn không tham gia theo dõi đèn hiệu web do các bên thứ ba thực hiện thông qua các dịch vụ của chúng tôi bằng cách điều chỉnh cài đặt Không theo dõi trên trình duyệt của bạn; xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát việc các bên thứ ba này có tuân thủ các yêu cầu Không theo dõi hay không.

Doanh nghiệp được Liên kết:  Trong một số trường hợp nhất định, các doanh nghiệp hoặc trang web của bên thứ ba mà chúng tôi liên kết có thể bán hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn thông qua hoặc liên quan đến các dịch vụ (một mình hoặc cùng với chúng tôi). Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các doanh nghiệp liên kết như vậy trong phạm vi có liên quan đến giao dịch hoặc dịch vụ đó. Chúng tôi không kiểm soát các chính sách và thông lệ của các trang web hoặc doanh nghiệp của bên thứ ba về quyền riêng tư hoặc bất kỳ điều gì khác, vì vậy nếu bạn chọn tham gia vào bất kỳ giao dịch hoặc dịch vụ nào liên quan đến một trang web hoặc doanh nghiệp liên kết, vui lòng xem lại tất cả các doanh nghiệp đó 'hoặc các trang web 'các chính sách.

Đại lý:  Chúng tôi tuyển dụng các công ty và người khác để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ và cần chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với họ để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn; ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng một công ty xử lý thanh toán để nhận và xử lý các giao dịch thẻ tín dụng của bạn cho chúng tôi và chúng tôi sử dụng một bên thứ ba để vận hành trang web của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ xử lý hoặc thực hiện đơn hàng. Chúng tôi không kiểm soát các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của những công ty và những người này.

Hồ sơ Người dùng và Nội dung gửi:  Nếu bạn đăng nhập vào các dịch vụ thông qua trang web hoặc dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba, danh sách “bạn bè” của bạn từ trang web hoặc dịch vụ đó có thể được nhập tự động vào các dịch vụ và “bạn bè” như vậy, nếu họ cũng người dùng đã đăng ký của các dịch vụ, có thể truy cập vào một số thông tin không công khai mà bạn đã nhập vào hồ sơ người dùng dịch vụ của mình. Một lần nữa, chúng tôi không kiểm soát các chính sách và thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào khác.

Chuyển giao kinh doanh:  Chúng tôi có thể chọn mua hoặc bán tài sản, và có thể chia sẻ và / hoặc chuyển thông tin khách hàng liên quan đến việc đánh giá và tham gia vào các giao dịch đó. Ngoài ra, nếu chúng tôi (hoặc tài sản của chúng tôi) được mua lại hoặc nếu chúng tôi ngừng kinh doanh, phá sản hoặc trải qua một số thay đổi kiểm soát khác, Thông tin Cá nhân có thể là một trong những tài sản được chuyển giao hoặc mua lại bởi một bên thứ ba.

Bảo vệ Công ty và những người khác: Chúng tôi bảo lưu quyền truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin rằng một cách hợp lý là cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc lệnh tòa; thực thi hoặc áp dụng Điều khoản bán hàng của chúng tôi, có tại và các thỏa thuận khác; hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty, nhân viên của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

Thông tin cá nhân về tôi có được bảo mật không?

Tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu vì sự riêng tư và bảo mật của bạn. Nếu bạn truy cập tài khoản của mình qua trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bạn có thể có các biện pháp bảo vệ đăng nhập bổ sung hoặc khác thông qua trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó. Bạn phải ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản và Thông tin cá nhân của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu cũng như / hoặc cơ chế đăng nhập khác một cách thích hợp và hạn chế quyền truy cập vào máy tính hoặc thiết bị và trình duyệt của bạn bằng cách đăng xuất sau khi bạn truy cập xong vào tài khoản của mình.

Chúng tôi cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của tài khoản của bạn và Thông tin Cá nhân khác mà chúng tôi lưu giữ trong hồ sơ của mình và duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật và hành chính thích hợp (bao gồm cả mã hóa) để bảo vệ Thông tin Cá nhân đó, nhưng rất tiếc, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn hoàn toàn. Việc xâm nhập hoặc sử dụng trái phép, lỗi phần cứng hoặc phần mềm và các yếu tố khác, có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của thông tin người dùng bất cứ lúc nào.

Thông tin Cá nhân của tôi được lưu trữ trong bao lâu?

Chúng tôi lưu trữ Thông tin cá nhân của bạn trong suốt thời gian sử dụng tài khoản của bạn với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn trong tối thiểu năm năm hoặc khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Tôi có thể truy cập Thông tin Cá nhân nào?

Thông qua cài đặt tài khoản của mình, bạn có thể truy cập và trong một số trường hợp, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin sau mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi: tên và mật khẩu, địa chỉ email, vị trí, lịch sử đặt hàng

Thông tin bạn có thể xem, cập nhật và xóa có thể thay đổi khi các dịch vụ thay đổi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc xem hoặc cập nhật thông tin chúng tôi có trong hồ sơ về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  support sales@vinaem.vn.

Theo Bộ luật Dân sự California Mục 1798.83-1798.84, cư dân California có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông báo xác định các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với các chi nhánh của mình và / hoặc các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị và cung cấp thông tin liên hệ cho các chi nhánh đó và / hoặc các bên thứ ba. Nếu bạn là cư dân California và muốn có bản sao của thông báo này, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản tới:  support@Yourdomain.com.

Tôi có những lựa chọn nào?

Bạn luôn có thể chọn không tiết lộ thông tin cho chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng một số thông tin có thể cần thiết để đăng ký với chúng tôi hoặc để tận dụng một số tính năng của chúng tôi và việc không tiết lộ thông tin nhất định có thể làm giảm hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một số chức năng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể thêm, cập nhật hoặc xóa thông tin như đã giải thích ở trên. Tuy nhiên, khi bạn cập nhật thông tin, chúng tôi có thể duy trì một bản sao của thông tin chưa được kiểm tra trong hồ sơ của chúng tôi.

Nếu tôi có thắc mắc về chính sách này thì sao?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn chi tiết tới  sales@vinaem.vn , và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết những thắc mắc của bạn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
CÔNG TY TNHH QILILA VIỆT NAM
VPGD và Showroom tại HN: Số 16, Đường Chu Văn An, STR Sunrise C, The Manor Central Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng mai, Thành phố Hà Nội.
VPGD và xưởng tại TPHCM : Số 406, đường Số 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà máy sản xuất: Tiểu khu 14, Ngõ 855, đường Trần Phú, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Tư vấn viên: 0948 486 986 , 0912 492 086, 096 2943068

Website: https://qilila.com

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

GỬI BÌNH LUẬN

Bài viết liên quan

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
Chính Sách Vận Chuyển
Chính Sách Vận Chuyển
Chính Sách Hoàn Tiền
Chính Sách Hoàn Tiền
Chính Sách Trả Lại
Chính Sách Trả Lại